STANDARDOWA POŻYCZKA ROZWOJOWA

Loga Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej, Banku Gospodarstwa Krajowego i polska flaga

STANDARDOWA POŻYCZKA ROZWOJOWA

Szczeciński Fundusz Pożyczkowy

Złóż wniosek

UWAGA NABÓR WNIOSKÓW ROZPOCZNIE SIĘ 2 sierpnia 2024 roku

Co cechuje Standardową pożyczkę rozwojową Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego?

Może ją otrzymać mikro lub mały przedsiębiorca na przedsięwzięcia polegające na sfinansowanie projektów prowadzących do poprawy konkurencyjności firmy, w szczególności polegających na wdrażaniu innowacji produktowych, procesowych i nietechnologicznych, a także przyczyniających się do wykorzystania potencjału regionu, przez przedsiębiorstwa z sektora MŚP.

Mikro lub mały przedsiębiorca który spełnia łącznie następujące kryteria:
 1. nie znajdują się w trudnej sytuacji w rozumieniu art. 7 ust 1 lit. d Rozporządzenia EFRR, za wyjątkiem szczególnych przypadków określonych w tym przepisie;

 2. są mikro lub małym przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów załącznika nr I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;

 3. nie są podmiotami powiązanymi osobowo lub kapitałowo z Partnerem Finansującym, w rozumieniu § 24 ust. 4 Umowy;

 4. najpóźniej w dniu zawarcia Umowy Inwestycyjnej posiadają w województwie zachodniopomorskim siedzibę lub oddział, zgodnie z wpisem do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo stałe lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

W przypadku, gdy przedsiębiorca nie posiada ujawnionego w CEIDG stałego lub dodatkowego stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, taki przedsiębiorca może otrzymać wsparcie, pod warunkiem, że posiada adres zamieszkania na terenie województwa zachodniopomorskiego, co zostanie potwierdzone przez Partnera Finansującego na podstawie wiarygodnych danych pochodzących np. ze składanych przez przedsiębiorcę deklaracji do Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, lub złożonego wniosku o dokonanie wpisu do CEIDG, w których to dokumentach zostało ujawnione miejsce zamieszkania przedsiębiorcy.

 1. nie są podmiotami wobec których zostało zakazane udzielanie bezpośredniego lub pośredniego wsparcia ze środków unijnych na podstawie art 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

 2. nie są podmiotami w toku likwidacji, w stanie upadłości, w toku postępowania upadłościowego, naprawczego lub pod zarządem komisarycznym;

 3. wobec których orzeczono zakaz dostępu do funduszy europejskich na podstawie odrębnych przepisów:

 • art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

 • art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ,

 • art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Pożyczki mogą finansować następujący typ Inwestycji Końcowych realizowanych na terenie woj. Zachodniopomorskiego:

 • sfinansowanie projektów prowadzących do poprawy konkurencyjności firmy, w szczególności polegających na wdrażaniu innowacji produktowych, procesowych i nie technologicznych

 • sfinansowanie projektów przyczyniających się do wykorzystania potencjału regionu, przez przedsiębiorstwa z sektora MŚP

Finansowane Inwestycje Końcowe powinny przyczyniać się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa (również na rynku międzynarodowym) poprzez m.in. inwestycje w wartości niematerialne i prawne, maszyny, urządzenia i wyposażenie, zapewniające robotyzację/ automatyzację procesów wytwórczych, rozwój poziomu technologicznego wdrożenie nowych bądź ulepszonych wyrobów i usług.

Inwestycje Końcowe (które nie zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone na dzień podjęcia decyzji inwestycyjnej) obejmować mogą przedsięwzięcia zarówno w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, jak również kapitał obrotowy pod warunkiem, że będzie on powiązany z przedmiotem Inwestycji Końcowej (maksymalnie 20% kwoty pożyczki). Wspierane też będą procesy informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw, jak również stosowanie technik informacyjno-komunikacyjnych w celu budowania jak najlepszych relacji biznesowych pomiędzy przedsiębiorcą, a klientem końcowym (buisness-to-consumer).

zabezpieczeniem są weksle in blanco oraz dodatkowe zabezpieczenie, (np. hipoteka umowna o wartości co najmniej 130% kapitału udzielonej Jednostkowej pożyczki)

Istnieją dwa główne typy innowacji ze względu na ich przedmiot: innowacje, które prowadzą do zmiany produktów danego przedsiębiorstwa (innowacje produktowe), oraz innowacje, które prowadzą do zmiany procesów biznesowych przedsiębiorstwa (innowacje w procesach biznesowych).

Innowacja produktowa to nowy lub ulepszony wyrób lub usługa, które różnią się znacząco od dotychczasowych wyrobów lub usług przedsiębiorstwa i które zostały wprowadzone na rynek.

Innowacje produktowe muszą zapewniać znaczące ulepszenie jednej lub kilku właściwości lub specyfikacji działania. Należy tu uwzględnić dodawanie nowych funkcji lub ulepszeń do istniejących funkcji lub użyteczności dla użytkownika. Odpowiednie cechy funkcjonalne to w tym przypadku jakość, specyfikacje techniczne, niezawodność, trwałość, oszczędność podczas użytkowania, przystępność cenowa, wygoda, użyteczność i przyjazność dla użytkownika. Innowacje produktowe nie muszą wiązać się z poprawą wszystkich funkcji i specyfikacji działania. Usprawnienie lub dodanie nowej funkcji może pociągnąć za sobą utratę innych funkcji lub spadek wydajności pod niektórymi względami.

CECHY

Do odpowiednich cech można zaliczyć atrybuty finansowe, takie jak przystępność cenowa czy udogodnienia finansowe. Do przykładów innowacji o cechach finansowych, które przynoszą korzyści użytkownikom, należy dynamiczne ustalanie opłat za przejazd w celu zmniejszenia zatorów w ruchu drogowym, wprowadzenie nowej linii produktów, bazującej na tańszych materiałach, w związku z tym jest ona oferowana po niższych cenach, oraz usługa automatycznej płatności za przejazd taksówką po zakończeniu jazdy.

Kolejną cechą zarówno wyrobów, jak i usług, która może mieć wpływ na użyteczność lub przydatność, jest projekt (design). Nowe wzory lub ulepszone funkcje konstrukcyjne mogą wpływać na wygląd lub wrażenie wizualne wywoływane przez produkt, a w konsekwencji zwiększać użyteczność, na przykład dzięki znaczącej zmianie w konstrukcji, która wywołuje pozytywną reakcję emocjonalną. Jest jednak mało prawdopodobne, aby drobne zmiany w projekcie doprowadziły do stworzenia wyrobów lub usług w sposób znaczący różniących się od dotychczasowych (zob. poniżej).

Innowacja produktowa musi zostać udostępniona potencjalnym użytkownikom, lecz nie ma wymogu, aby generowała ona sprzedaż. Ograniczenie innowacji produktowych do tych, które są przedmiotem sprzedaży, wykluczyłoby innowacje produktowe, które nie zaspokajają ustalonego lub oczekiwanego popytu lub których sprzedaż musi być obserwowana w dłuższym okresie. Ponadto wykluczyłoby to produkty cyfrowe, które są oferowane użytkownikom bezpłatnie, podczas gdy przychody generowane są z reklam, monetyzacji informacji.

Innowacje produktowe mogą bazować na wykorzystaniu nowej wiedzy lub technologii lub opierać się na nowych zastosowaniach lub połączeniu istniejącej wiedzy lub technologii.

Rodzaje produktów

Innowacje produktowe mogą dotyczyć dwóch podstawowych typów produktów:

wyrobów i usług.

 • Wyroby to przedmioty materialne oraz niektóre produkty wykorzystujące wiedzę w przypadku których można ustalić prawa własności i których własność można przenosić w drodze transakcji rynkowych.
 • Usługi to działania niematerialne, które są produkowane i konsumowane równocześnie i które prowadzą do zmiany stanu (np. fizycznego, psychicznego itp.) użytkowników.

Niezbędnym warunkiem prowadzącym do współwytwarzania usług przez użytkowników i przedsiębiorstwo jest często udział użytkowników w postaci zaangażowania ich czasu, dostępności, uwagi, przekazywania informacji lub wysiłku. Atrybuty usługi lub doświadczenie związane z korzystaniem z niej mogą zatem zależeć od wkładu użytkowników. Do usług mogą również należeć niektóre produkty wykorzystujące wiedzę (zob. poniżej).

Niekiedy trudno jest ustalić linię podziału między wyrobami a usługami, a niektóre produkty mogą posiadać cechy charakterystyczne zarówno dla wyrobów, jak i dla usług. Przedsiębiorstwo może sprzedawać wyroby swoim klientom lub wynajmować je do użytku w ramach usługi, jak to się często dzieje w przypadku trwałych dóbr konsumpcyjnych czy aktywów przeznaczonych do produkcji w przedsiębiorstwie. Przedsiębiorstwa niekiedy oferują swoje wyroby w połączeniu z usługami dodatkowymi, takimi jak np. umowy serwisowe czy ubezpieczenia.

Produkty wykorzystujące wiedzę mogą posiadać cechy zarówno wyrobu, jak i usługi i mogą być związane z dostarczaniem, przechowywaniem, chronieniem, przekazywaniem i rozpowszechnianiem informacji cyfrowych, do których użytkownicy mogą mieć wielokrotny dostęp. Produkty te mogą być przechowywane na obiektach fizycznych i w infrastrukturze, np. na nośnikach elektronicznych lub w chmurze. Przykładem może być sytuacja, kiedy dostęp do produktów cyfrowych, np. muzyki, filmów i książek, jest oferowany konsumentom na żądanie, za opłatą. Produkty wykorzystujące wiedzę są podobne do wyrobu, jeżeli konsumenci mogą się nimi dzielić lub sprzedawać je innym po zakupie, natomiast są podobne do usługi, jeżeli prawa konsumenta są ograniczone licencją, która nakłada obostrzenia w przypadku udostępniania lub sprzedaży. Technologie cyfrowe – wskutek obniżenia kosztu kopiowania i wymiany informacji do niemal zerowego poziomu – przyczyniły się do rozpowszechnienia produktów wykorzystujących wiedzę.

Innowacja w procesie biznesowym to nowy lub ulepszony proces biznesowy dla jednej lub wielu funkcji biznesowych, który różni się znacząco od dotychczasowych procesów biznesowych przedsiębiorstwa i który został wprowadzony do użytku przez przedsiębiorstwo.

Przedmiotem działalności innowacyjnej mogą być wszystkie funkcje biznesowe. Pojęcie „procesu biznesowego” obejmuje podstawową funkcję przedsiębiorstwa polegającą na produkcji wyrobów i usług oraz funkcje wspierające, takie jak dystrybucja i logistyka, marketing, sprzedaż i usługi posprzedażowe, usługi w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych dla przedsiębiorstwa, funkcje administracyjne i zarządcze, usługi inżynieryjne i pokrewne usługi techniczne na rzecz przedsiębiorstwa oraz rozwój produktów i procesów biznesowych. Procesy biznesowe można uznać za usługi, w przypadku których przedsiębiorstwo samo jest klientem. Procesy biznesowe mogą być realizowane wewnętrznie lub pozyskiwane ze źródeł zewnętrznych.

Odpowiednie cechy ulepszonej funkcji biznesowej są związane z cechami ulepszonego produktu, w szczególności z usługami, które mogą być świadczone na rzecz klientów biznesowych. Do przykładów można zaliczyć zwiększoną skuteczność, efektywne wykorzystanie zasobów, niezawodność i odporność, przystępność cenową, wygodę i użyteczność dla osób zaangażowanych w proces biznesowy, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz przedsiębiorstwa.

Zarówno nowe, jak i ulepszone procesy biznesowe mogą wynikać z celów związanych z wdrażaniem strategii biznesowych, redukcją kosztów, poprawą jakości produktów lub warunków pracy, czy też spełnieniem wymogów regulacyjnych. Innowacja w procesie biznesowym może polegać na usprawnieniu jednego lub kilku aspektów jednej funkcji biznesowej lub połączonych różnych funkcji biznesowych. Ulepszenia mogą polegać na wprowadzeniu przez przedsiębiorstwo wprowadza nowych lub ulepszonych usług biznesowych dostarczanych przez wykonawców zewnętrznych, na przykład w ramach systemów księgowych lub kadrowych

Innowacje w procesach biznesowych są wdrażane w momencie, gdy są wprowadzane do użytku przez przedsiębiorstwo w jego działaniach wewnętrznych lub zewnętrznych. Do wdrożenia innowacji w procesie biznesowym może być niezbędne przejście kilku etapów – od wstępnego opracowania, poprzez testy pilotażowe w ramach jednej funkcji biznesowej, aż do wdrożenia we wszystkich odpowiednich funkcjach biznesowych. Wdrożenie ma miejsce wtedy, gdy proces biznesowy jest na bieżąco wykorzystywany w działalności przedsiębiorstwa. Może to nastąpić wkrótce po zakończeniu testów pilotażowych.

Technologie i praktyki cyfrowe są wszechobecne w procesach biznesowych. Wykorzystuje się je także do kodyfikacji procesów i procedur, dodawania funkcji do istniejących procesów oraz umożliwiania sprzedaży procesów jako usług. Wdrażanie innowacji w procesach biznesowych jest zatem często związane z wprowadzeniem i modyfikacją technologii cyfrowych.

Typy procesów biznesowych

Innowacje w procesach biznesowych dotyczą różnych funkcji działalności przedsiębiorstwa. Kategorie funkcjonalne służące do określania typu innowacji

w procesie biznesowym:

1. Produkcja wyrobów lub usług

Działalność polegająca na przekształcaniu nakładów pracy i środków w wyroby lub usługi, w tym prace inżynieryjne i związane z nimi testy techniczne, analizy i certyfikacja jako wsparcie produkcji.

2. Dystrybucja i logistyka Funkcja ta obejmuje:

a) transport i świadczenie usług
b) magazynowanie
c) realizację zamówień.

3. Marketing i sprzedaż Funkcja ta obejmuje:

a) metody marketingowe, w tym reklamę (promocję i lokowanie produktu, opakowanie produktów), marketing bezpośredni (telemarketing), wystawy i targi, badania rynku i inne działania mające na celu rozwój nowych rynków
b) strategie i metody ustalania cen
c) sprzedaż i działania posprzedażowe, w tym pomoc techniczną,
inne działania związane z obsługą klienta i relacjami z klientem.

4. Systemy informacyjno--komunikacyjne

Utrzymanie i udostępnianie systemów informacyjno-komunikacyjnych,

w tym:

a) sprzęt i oprogramowanie
b) przetwarzanie danych i bazy danych
c) konserwacja i naprawy
d) web-hosting i inna działalność informatyczna związana z komputerami.

Funkcje te mogą być realizowane w odrębnym dziale lub w działach odpowiedzialnych za inne funkcje.

Krótkoterminowe Szczegóły i podkategorie

5. Administracja i zarządzanie Funkcja ta obejmuje:

a) strategiczne i ogólne zarządzanie przedsiębiorstwem (podejmowanie decyzji dotyczących wszystkich funkcji), w tym organizację obowiązków służbowych
b) ład korporacyjny (zagadnienia prawne, planistyczne i public relations)
c) rachunkowość, księgowość, audyt, płatności oraz inną działalność finansową lub ubezpieczeniową
d) zarządzanie zasobami ludzkimi (szkolenia i kształcenie, rekrutację personelu, organizację miejsca pracy, zapewnienie personelu tymczasowego, zarządzanie listą płac, wsparcie zdrowotne i medyczne)
e) zamówienia
f) zarządzanie relacjami zewnętrznymi z dostawcami, sojuszami handlowymi itp.

6. Rozwój produktów i procesów biznesowych

Działania mające na celu ustalenie zakresu, identyfikację, opracowanie lub dostosowanie produktów lub procesów biznesowych przedsiębiorstwa. Funkcja ta może być podejmowana w sposób systematyczny lub doraźnie i może być prowadzona w ramach przedsiębiorstwa lub pozyskana ze źródeł zewnętrznych. Odpowiedzialność za te działania może spoczywać na odrębnym dziale lub na działach odpowiedzialnych za inne funkcje, np. produkcję wyrobów lub usług.

Zmiany niebędące innowacjami

Innowacja musi być wdrożona i musi w sposób znaczący różnić się od dotychczasowych produktów lub procesów biznesowych danego przedsiębiorstwa.

 1. Rutynowe zmiany lub aktualizacje nie stanowią same w sobie innowacji produktowej. Dotyczy to aktualizacji oprogramowania, które polegają wyłącznie na wykryciu i usunięciu błędów kodu, oraz sezonowych zmian w modzie odzieżowej.
 2. Proste zastąpienie lub powiększenie kapitału nie stanowi innowacji. Dotyczy to zakupu identycznych modeli zainstalowanych urządzeń lub niewielkich rozszerzeń i aktualizacji istniejącego sprzętu lub oprogramowania. Nowe wyposażenie lub rozszerzenia muszą być nowe dla przedsiębiorstwa i wiązać się ze znaczną poprawą specyfikacji.
 3. Wprowadzenie produktów, które wiąże się jedynie z niewielkimi zmianami estetycznymi, takimi jak zmiana koloru lub niewielka zmiana kształtu, nie spełnia wymogu „znaczącej różnicy” i w związku z tym nie stanowi innowacji produktowej.
 4. Przedsiębiorstwa wykonujące produkcję na zamówienie (custom production) wytwarzają pojedyncze i często złożone wyroby lub usługi przeznaczone do sprzedaży na rynku (np. gry komputerowe, filmy) lub realizowane na zlecenie klienta (np. budynki, zakłady produkcyjne, systemy logistyczne, maszyny, raporty konsultingowe). O ile jednorazowo wytworzony element nie wykazuje istotnych cech różniących go od produktów, które przedsiębiorstwo wytworzyło wcześniej, nie jest to innowacja produktowa. Nie jest to także innowacjaw procesie biznesowym, chyba że opracowanie takiego jednorazowego elementu wymagało od przedsiębiorstwa rozwinięcia i wykorzystania znacząco odmiennych lub zwiększonych nie produkcji na zamówienie po raz pierwszy.
 5. Reklamowana koncepcja, prototyp lub model produktu, który jeszcze nie istnieje, nie jest na ogół innowacją produktową, ponieważ nie spełnia wymogu wdrożenia, nawet jeśli klienci mają możliwość zamówić go z wyprzedzeniem lub wpłacić zaliczkę na poczet koncepcji, np. koncepcji produktu finansowanej za pomocą crowdsourcingu (działań społecznościowych). Koncepcja może nie dojść do skutku lub wymagać znacznie dłuższego czasu niż przewidywano, zanim zostanie udostępniona do użytku.
 6. W przypadku nowych produktów opartych na wiedzy, które zostały sprzedane innym stronom, trudniej jest czasem określić, czy doszło do wdrożenia. Sprzedający wprowadził na rynek nowy produkt, natomiast kupujący być może powstrzymał się od wykorzystania go w swoich procesach biznesowych lub od wprowadzenia go na swoje własne rynki. Informacje takie mogą nie być znane dostawcy wiedzy, który jest przedmiotem pomiaru, wobec czego dostawca ten musi podjąć decyzję, czy zgłosić innowację. Jeżeli produkt oparty na wiedzy spełnia wymogi nowości i znaczącej różnicy niezbędne do uznania go za innowację produktową, można uznać, że spełnia kryterium wdrożenia, jeżeli został przez przedsiębiorstwo sprzedany na rynku innemu podmiotowi lub innym podmiotom.
 7. Wyniki działalności podmiotów świadczących usługi kreatywne i profesjonalne, na przykład raporty dla klientów, książki czy filmy, nie stanowią automatycznie innowacji dla przedsiębiorstw, które je tworzą. Na przykład raport firmy doradczej podsumowujący wyniki projektu konstrukcyjnego prowadzonego na zlecenie klienta, lecz nie zawierający istotnych elementów nowości, nie stanowi dla niej innowacji produktowej. Rola raportu dla podmiotu kupującego z punktu widzenia innowacji zależy od tego, czy wyniki raportu zostaną wykorzystywane w jego działalności innowacyjnej, czy też nie. Innowację w przypadku firmy doradczej można jednak uznać, jeśli w ramach realizacji projektu dla swojego klienta wdrożyła nowe procesy biznesowe lub jeśli projekty lub wzory sprzedawane na rynku spełniają wymogi innowacyjności: waloru nowości i znaczącej różnicy.
 8. Działalność przedsiębiorstw zajmujących się handlem detalicznym, hurtowym, transportem i magazynowaniem oraz świadczących usługi osobiste, mająca na celu rozszerzenie zakresu produktów obsługiwanych lub oferowanych klientom, stanowi innowację tylko wtedy, gdy rozszerzenie to wymaga od przedsiębiorstwa znaczących zmian w procesach biznesowych. Importer lub hurtownik owoców, który dodaje nową odmianę owoców w ramach sprzedaży detalicznej, nie jest zaangażowany w innowacje, chyba że takie rozszerzenie asortymentu wymaga poważnej zmiany w procesach biznesowych, jak np. stworzenie nowego łańcucha dostaw czy zakup nowego sprzętu chłodniczego (np. aby umożliwić dostawę świeżych produktów rolnych, która wcześniej nie była możliwa).
 9. Działalność nowo utworzonych przedsiębiorstw (z których większość stanowią firmy usługowe) stanowi potencjalne źródło nieporozumień w odniesieniu do podstawowej definicji innowacji, ponieważ przez pewien okres nowe przedsiębiorstwo nie ma wcześniejszych produktów lub procesów biznesowych, które można byłoby wykorzystać do porównania. W tym przypadku grupę porównawczą stanowi to, co jest dostępne na odpowiednim rynku. Produkt nowej firmy jest innowacją, jeśli znacząco różni się od produktów dostępnych na obsługiwanych przez nią rynkach. Analogicznie, proces biznesowy nowego przedsiębiorstwa jest innowacją procesową, jeżeli różni się znacząco od procesów biznesowych stosowanych przez konkurencję.
 10. W przypadku braku innych kryteriów kwalifikacyjnych połączenia (fuzje) lub przejęcia innych przedsiębiorstw same w sobie nie stanowią innowacji w procesach biznesowych. Fuzje i przejęcia mogą jednak stymulować innowacje procesów biznesowych, jeżeli w wyniku fuzji lub w celu zwiększenia sukcesu rynkowego fuzji lub przejęcia przedsiębiorstwo opracuje lub wprowadzi nowy proces biznesowy.
 11. Zakończenie korzystania z procesu biznesowego, zaprzestanie outsourcingu procesu biznesowego lub wycofanie produktu z rynku nie stanowią innowacji. Z kolei pierwsze wdrożenie procesów biznesowych w celu ustalenia, kiedy należy zakończyć daną działalność, może spełniać kryteria innowacji.
 12. Zmiana spowodowana zewnętrznie ustalonymi cenami czynników produkcji rzadko kiedy stanowi innowację. Na przykład nie mamy do czynienia z innowacją, gdy ten sam model telefonu komórkowego jest konstruowany i sprzedawany po niższej cenie tylko dlatego, że spadła cena chipów wykorzystywanych w procesorze wideo.
 13. Sformułowanie nowej strategii korporacyjnej lub zarządczej nie jest innowacją, jeśli nie zostanie ona wdrożona. Co więcej, zmiana w obrębie procesu biznesowego nie jest innowacją, jeżeli jest już stosowana w identycznej formie w innych działach tego samego przedsiębiorstwa

ZASADY HORYZONTALNE W PERSPEKTYWIE 2021-2027

Zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 instytucje i beneficjenci zobowiązani są do przestrzegania 4 zasad horyzontalnych:

 1. zasady równości kobiet i mężczyzn,

 2. zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,

 3. zasady zrównoważonego rozwoju,

 4. zasady „nie czyń poważnych szkód” (ang.: DNSH – Do Not Significant Harm).

Zasada równości płci - równości szans kobiet i mężczyzn

Wszelkie działania powinny gwarantować możliwość wyboru drogi życiowej bez ograniczeń, które wynikają ze stereotypów dotyczących płci. Celem tej polityki horyzontalnej jest osiągnięcie stanu, w którym kobieta i mężczyzna mają taką samą wartość społeczną, równe prawa i obowiązki oraz równy dostęp do zasobów, takich jak środki finansowe i szanse rozwoju, z których mogą korzystać.

Równość szans i niedyskryminacja

Zasada równości szans mówi o tym, że wszystkie osoby, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, wyznawaną religię i światopogląd oraz orientację seksualną, powinny mieć możliwość sprawiedliwego i pełnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia na jednakowych zasadach.

Zrównoważony rozwój

Zasada zrównoważonego rozwoju oznacza, że rozwój gospodarczy Unii Europejskiej nie może odbywać się kosztem środowiska naturalnego. Korzystając z zasobów przyrody, należy więc brać pod uwagę potrzeby przyszłych pokoleń. Wszelkie działania powinny być realizowane z uwzględnieniem konieczności zachowania różnorodności biologicznej, zrównoważonego podejścia do użytkowania zasobów naturalnych, przywrócenia i utrwalenia ładu przestrzennego oraz wymogów ochrony obszarów cennych przyrodniczo.

ZASADA DNSH, CZYLI „NIE CZYŃ POWAŻNYCH SZKÓD”

Trzy pierwsze wymienione powyżej zasady są Beneficjentom dobrze znane z poprzedniej perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Nowa zasada, powiązana ze zrównoważonym rozwojem, to DNSH. Każdy projekt musi być zgodny z tą zasadą.

Zasada DNSH dotyczy niewspierania ani nieprowadzenia działalności gospodarczej, która powoduje znaczące szkody dla któregokolwiek z celów środowiskowych tj.:

 • łagodzenie zmian klimatu,

 • adaptacja do zmian klimatu,

 • odpowiednie użytkowanie i ochrona zasobów wodnych i morskich,

 • gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganie powstawaniu odpadów i recykling,

 • zapobieganie i kontrola zanieczyszczeń powietrza, wody lub ziemi,

 • ochrona i odtwarzanie bioróżnorodności i ekosystemów.


Poniżej prezentujemy kilka wskazówek przydatnych do wypełnienia wniosku o pożyczkę.

Uzasadnienie pozytywnego wpływu inwestycji na realizację zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zgodność projektu z prawami i wolnościami Karty Praw Podstawowych UE i Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych:

Wnioskodawca powinien wskazać, w jaki sposób realizacja projektu ma pozytywny wpływ na zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami6 poprzez zapewnienie dostępności produktów lub usług.

Przez pozytywny wpływ należy rozumieć zapewnienie dostępności infrastruktury, środków transportu, towarów, usług, technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych oraz wszelkich produktów projektów (w tym także usług) dla wszystkich ich użytkowników/użytkowniczek. Dostępność pozwala osobom, które mogą być wykluczone (ze względu na różne przesłanki np. wiek, tymczasowa niepełnosprawność, opieka nad dziećmi itd.), w szczególności osobom z niepełnosprawnościami i starszym na korzystanie z nich na zasadzie równości z innymi osobami.

Możliwe jest uznanie neutralności poszczególnych produktów/usług projektu w stosunku do ww. zasady, o ile wnioskodawca wykaże, że produkty/usługi nie mają swoich bezpośrednich użytkowników/użytkowniczek (np. trakcje kolejowe, instalacje elektryczne, linie przesyłowe, itp.)

Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oznacza wdrożenie działań umożliwiających wszystkim osobom sprawiedliwe i pełne uczestnictwo we wszystkich dziedzinach życia, bez względu na przesłanki tj. płeć, rasa, w tym kolor skóry oraz cechy genetyczne, pochodzenie etniczne, w tym język, przynależność do mniejszości narodowej, urodzenie oraz pochodzenie społeczne, majątek, religia, światopogląd, w tym przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, niepełnosprawność, wiek, orientacja seksualna.

Dostępność jest to możliwość korzystania z infrastruktury, transportu, technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych oraz produktów i usług. Pozwala ona w szczególności osobom z niepełnosprawnościami i osobom starszym na korzystanie z nich na zasadzie równości z innymi osobami. W przypadku realizowanych przedsięwzięć MŚP dostępność oznacza, że wszystkie ich produkty (w tym także świadczone usługi) mogą być wykorzystywane (używane) przez każdą osobę. Przykładami tych produktów są: strona lub aplikacja internetowa, materiały szkoleniowe, zakupione środki trwałe, miejsca prac.

Przykładowe sposoby realizacji zasad równościowych

 • dostosowanie lokalu/budynku/pomieszczania, aby osobie z dysfunkcjami mógł towarzyszyć pies przewodnik;

 • adaptacja miejsca do osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, montaż podjazdów, platform, krzesełek dźwigowych, wind i podnośników, zapewnienie miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością, likwidacja progów;

 • przystosowanie toalety dla osób z niepełnosprawnością. W przypadku hotelu zapewnienie również prysznica dostosowanego dla osób z niepełnosprawnościami;

 • dostosowanie np. agroturystyki dla potrzeb osób z dysfunkcjami, w tym np. dostęp do roweru dla osoby z niepełnosprawnościami;

 • przystosowanie strony internetowej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, z uwzględnieniem koncepcji uniwersalnego projektowania;

 • przygotowanie materiałów szkoleniowych dostosowanych do osób z niepełnosprawnościami, z uwzględnieniem koncepcji uniwersalnego projektowania;

Wskazanie wpływu inwestycji na realizację zasady równości szans kobiet i mężczyzn (neutralny/pozytywny), wraz z uzasadnieniem:

Przez zgodność z tą zasadą należy rozumieć:

 • zagwarantowanie możliwości wyboru drogi życiowej bez ograniczeń wynikających ze stereotypów płci,

 • wdrożenie takich działań w projekcie, które wpłyną na wyrównywanie nierówności danej płci o ile zostały zdiagnozowane w projekcie,

 • stworzenie takich mechanizmów, aby na żadnym etapie wdrażania projektu nie dochodziło do dyskryminacji i wykluczenia ze względu na płeć.

Wskazanie, że inwestycja będzie mieć pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 9 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 (tak/nie), wraz z uzasadnieniem:

Wnioskodawca powinien, stosownie do charakteru projektu, uwzględnić wymogi ochrony środowiska i efektywnego gospodarowania zasobami, kwestie dostosowania do zmian klimatu i łagodzenia ich skutków, różnorodności biologicznej, odporności na klęski żywiołowe oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem związanym z ochroną środowiska.

Weryfikacji podlega czy uwzględniono rozwiązania;

 1. zmniejszania emisji zanieczyszczeń,

 2. zmniejszania energochłonności,

 3. zmniejszania zużycia wody,

 4. wykorzystania materiałów (odpadów) pochodzących z recyclingu, wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Zasada DNSH dotyczy niewspierania ani nieprowadzenia działalności gospodarczej, która powoduje znaczące szkody dla któregokolwiek z celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) 2020/852, tj.:

 • Łagodzenie zmian klimatu,

 • Adaptacja do zmian klimatu,

 • Odpowiednie użytkowanie i ochrona zasobów wodnych i morskich,

 • Gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganie powstawaniu odpadów i recykling,

 • Zapobieganie i kontrola zanieczyszczeń powietrza, wody lub ziem,

 • Ochrona i odtwarzanie bioróżnorodności i ekosystemów.

Aktualności

10 lipca 2024

Rozpoczęcie naboru na Pożyczkę na innowacje i wzrost konkurencyjności oraz Standardową pożyczkę rozwojową

5 lipca 2024 roku Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialności podpisał umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Spółka Akcyjna na wdrożenie i zarządzanie Instrumentami finansowymi: Pożyczka na innowacje i wzrost konkurencyjności, Standardowa pożyczka rozwojowa.

Nabór wniosków rozpocznie się 2 sierpnia 2024 r., o godzinie 08.00.

Wszelkie informacje o pożyczkach i warunkach ich uzyskania znajdują się w regulaminach wsparcia z Instrumentów Finansowych - Pożyczka na innowacje i wzrost konkurencyjności, Standardowa pożyczka rozwojowa - na stronach pozyczkanainnowacje.szczecin.eu, pozyczkarozwojowa.szczecin.eu.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY WSPARCIA INWESTYCYJNEGO MŚP

Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. działający w Konsorcjum z Fundacją Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie, Stargardzką Agencją Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. oraz Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Białogardzie jest Pośrednikiem Finansowym w ramach Instrumentu Finansowego Standardowa pożyczka rozwojowa na podstawie zawartej w dniu 5 lipca 2024 roku z Bankiem Gospodarstwa Krajowego S.A. Umowy Operacyjnej nr 2/FEPZ/1924/2024/VI/EFRR/062.

Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. działający w Konsorcjum z Fundacją Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie, Stargardzką Agencją Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. oraz Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Białogardzie w dniu 5 lipca 2024 roku podpisał Umowę Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w wysokości 12 500 000,00 zł (w tym wkład Funduszy Europejskich 10 mln zł), na udzielanie Standardowej pożyczki rozwojowej w ramach projektu pn. Pożyczki dla MŚP na Pomorzu Zachodnim.

Logo Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego

ul. Księcia Bogusława X, nr 7, lok. LU4, (deptak Bogusława),
70-440 Szczecin, tel. 91 488 13 49, e-mail: fundusz3@o2.pl
Polityka prywatności / RODO